home

Deze website geeft informatie over wat logopedie inhoudt bij onze praktijk.

at is logopedie?

Een logopedist houdt zich bezig op verschillende gebieden, te weten:

Mondgedrag
:
de spierbalans in het mondgebied
bv. mondademen, overmatig speekselverlies, kauwproblemen
Slikken
:
het slikproces
bv. moeite met slikken, verslikken, slikken met onjuiste tongplaatsing
Spraak
:
het uitspreken van klanken
bv. klanken (letters) niet of onvoldoende goed kunnen uitspreken, minder/slecht verstaanbaar spreken, te snel/binnensmonds spreken, open/gesloten neusspraak
Taal
:
het communiceren met anderen
bv. problemen met begrijpen, vertellen, woordenschat, zinnen formuleren, stotteren, meertaligheid
Adem
:
het ademen
bv. hyperventilatie, onjuiste ademverdeling, oppervlakkig ademen
Stem
:
het stemgeven
bv. hese stem, schorre stem, verkeerd stemgebruik, onvoldoende luid spreken, keelklachten bij intensief stemgebruik
Gehoor
:
het communiceren bij verminderd gehoor
bv. leren spraakafzien ('liplezen'), ondersteunende klankgebaren

Een logopedist houdt zich bezig met onderzoek naar en begeleiding van problemen op één of meerdere van deze gebieden.

Mensen communiceren door gebruik te maken van stem, articulatie en door taal (geluiden, woorden, zinnen, verhalen). Om de communicatie te laten slagen moeten ze anderzijds goed kunnen horen, luisteren en de taal kunnen begrijpen.
Voor het spreken is het van belang dat de primaire mondfuncties als zuigen, slikken, kauwen en bijten goed ontwikkeld zijn. Logopedie omvat dus stem, spraak, horen/luisteren, taalbegrip, taalproductie en afwijkende mond-/slikgewoonten.